Menu
ZŠ Nedakonice
Nedakonice

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 se uskuteční v úterý 4. 4. 2023 od 14.00 do 18.00 hodin v budově základní školy. Elektronická registrace bude možná od 8. 3. 2023 od 16:00. Odkaz bude umístěn na úřední desce školy.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Zápis do 1. třídy se uskuteční ve čtvrtek 21. 4. 2022.

Vážení rodiče,

zveme Vás a Vaše děti na zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023.

Zápis do 1. třídy se uskuteční ve čtvrtek 21. 4. 2022 od 14.00 do 18.00 hodin v budově základní školy.

Před samotným zápisem je nutná elektronická registrace v termínu od 1. 4. do 20. 4. 2022. Při registraci si také můžete zvolit přesný čas zápisu.

Odkaz na elektronickou registraci.

K zápisu je potřeba přinést:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
 • vyplněnou "Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání"
 • vyplněný "Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku"
 • u dětí mladších šesti let - doporučení PPP, případně odborného lékaře

V případě odkladu školní docházky je nutné nejpozději do 30. 4. 2022 doložit: 

 • vyplněnou "Žádost o odklad povinné školní docházky"
 • k žádosti je nutné přiložit doporučení školského poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogické centrum nebo středisko výchovné péče) a doporučení odborného lékaře.

Povinná školní docházka ve školním roce 2022/2023 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2016.

Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2021/2022 povolen odklad školní docházky.

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, narozené od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016. Žádost o přijetí u těchto dětí musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-psychologické poradny.

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy Mgr. Kateřinu Burdovou, 775 005 090.

Co nabízíme:

 • výuka anglického jazyka od 2. třídy
 • rodinnou a přátelskou atmosféru
 • kooperativní výuku
 • možnost slovního hodnocení
 • kvalitní vybavení: interaktivní tabule, jazyková a počítačová učebna, čtenářský koutek, sportovní hřiště
 • ranní školní družinu: od 7.00 do 7.45
 • odpolední školní družinu: od 11.45 do 16.00
 • individuálně se v odpoledních hodinách věnujeme dětem s poruchami učení
 • na škole pracuje školní speciální pedagog
 • zájmové kroužky- myslivecký, aerobik, florbal, deskové hry apod.
 • v oblasti volnočasových aktivit v současné době spolupracujeme se střediskem volného času KLUBKO Staré Město a se ZUŠ Slovácko

Od 9. března 2022 bude opět zahájena MINIŠKOLIČKA pro předškoláky. Účast dětí je dobrovolná. MINIŠKOLIČKA je realizována ve spolupráci s MŠ.

Jak můžete pomoci svým dětem lépe nastartovat školní docházku
 • Věnujte dětem pozornost – zajímejte se o své děti, buďte hodně trpěliví, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Povídejte si s dítětem, vyprávějte mu a čtěte – televize, DVD nikdy nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.  Sledováním televize se jen mizivě rozvíjí fantazie dítěte a komunikační schopnosti.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Hrajte si s dětmi – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Při každodenních činnostech se zaměřujte na prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodný pohyb a zdravé stravování.
 • Trénujte s dětmi dodržování denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti.
 • Nestrašte děti školou, ale motivujte je – věty typu: „ Však počkej ve škole…….“ často způsobí rozvoj negativního postoje ke škole hned v samém začátku. Je pak velmi složité zažitý názor u dítěte odbourat.

                                                                   Těšíme se na Vás :-).

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Povinnost školní docházky a základní vzdělávání

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, kde je specifikován takto:

§ 36 odst. 3: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

§ 36 odst. 4: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§ 37 odst. 1: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

§ 37 odst. 2: Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

§ 37 odst. 3: Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka

Školní zralost

Přílohy

Dotazník pro rodiče žáka - 1. třída_2022.pdf

Dotazník pro rodiče žáka - 1. třída_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 446,6 kB

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka.PDF

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,07 MB

Školní zralost_informace pro rodiče.pdf

Školní zralost_informace pro rodiče.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1007,51 kB
Datum vložení: 2. 3. 2022 13:27
Datum poslední aktualizace: 1. 4. 2022 20:06
Autor: Mgr. Kateřina Burdová

Úřední deska

Rychlý kontakt

Základní škola
Nedakonice,
okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
Nedakonice 142
687 38

Ředitelka:
Mgr. Kateřina Burdová

Telefon: 775 005 090

E-mail: 
zsnedakonice@zsnedakonice.cz

IČ: 750 22 982

ID datové schránky: jmmmp56

Spolek při ZŠ Nedakonice

Číslo účtu Spolku při ZŠ Nedakonice

 • 261157188/0300

Motto

„Dokážeme to, co dokázat chceme."  

Jan Antonín Baťa

ZŠ Nedakotice
ZŠ Nedakotice ZŠ Nedakotice